Programul de digitalizare a IMM-urilor

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020

Obiectivul Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii este creșterea competitivității IMM-urilor din România prin:

a) dezvoltarea unor produse/servicii/aplicații inovative din domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) care să vină în sprijinul IMM-urilor și autorităților publice, urmărindu-se finanțarea unor produse/servicii/aplicații TIC inovative care să asigure trecerea de la producția prin externalizare (outsourcing) la dezvoltarea bazată pe inovare, precum și colaborarea între membrii din cadrul unui cluster din industria TIC sau între aceștia și membrii altor clustere, pentru asigurarea unui acces rapid și facil la implementarea produselor IT inovative obținute;

b) acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii din alte sectoare de activitate decât TIC, în cele 8 regiuni de dezvoltate ale României, în vederea creșterii competitivității IMM și dinamizării sectorului TIC.

  • Denumire

    Acțiunea 2.2.2 "Digitalizarea IMM-urilor", din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020.

  • 100 milioane euro

    corespunzând unei contribuții UE de 84,5%, iar contribuția națională este de 15,5%

  • Durata schemei

    Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat.

Cheltuieli eligibile:


Valoarea tuturor cheltuielilor eligibile nu pot depăşi 50% din media cifrei de afaceri aferentă ultimelor 3 exerciţii financiare încheiate.

a) cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;
b) cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;
c) cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurării și implementării bazelor de date, migrării și integrării diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
d) cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziția de domeniu și găzduirea pe server;
e) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii unui nume de domeniu nou;
f) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii soluției de semnătură electronică;
g) cheltuieli de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
h) cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
i) cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;
j) cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS, respectiv Software as a Service;
k) cheltuieli aferente achiziționării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepția pachetelor de reseller;
l) cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele;
m) cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare și/sau managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului;
n) cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța;
o) activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară, conform reglementărilor naționale, și tehnică, din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu cererea de finanțare și obiectivele Programului operațional Competitivitate;
p) servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.

Beneficiarii eligibili îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:


1. sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990;
2. desfășoară activități în alte sectoare decât cele menționate la art. 5 alin. (1);
3. beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să nu desfășoare (pe perioada implementării și pe perioada de sustenabilitate a proiectului) activități în unul dintre domeniile/sectoarele excluse, activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, al jocurilor de noroc, precum și cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
4. se încadrează în una dintre categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la data depunerii aplicației de proiect și la data semnării actului de acordare a ajutorului de minimis;
5. nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):
     a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
     b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;
6. nu se află în una dintre situațiile incompatibile cu acordarea ajutorului de minimis din fonduri publice;
7. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități, în cadrul unor proiecte similare cu cel care constituie obiectul cererii de finanțare;
8. sunt direct responsabile de pregătirea, realizarea și managementul proiectului și nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat și sunt responsabile pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului;
9. nu intră în categoria "întreprindere aflată în dificultate", așa cum aceasta este definită la art. 3 lit. l);
10. nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
11. se angajează să asigure din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile, precum și valoarea cofinanțării de minimum 10% din bugetul eligibil al proiectului;
12. nu fac obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
13. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
14. reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;
15. reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea în eroare a ADR/OIPSI/AMPOC prin furnizarea de informații incorecte pe parcursul participării la cererea de propuneri de proiecte;
16. au sediu social și implementarea proiectului se realizează în regiunea de dezvoltare în care depun proiectul;
17. au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. O întreprindere care depune aplicația de finanțare în cursul anului 2021 trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2020 (prima zi lucrătoare din anul 2020) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2019, având în vedere dificultățile cauzate de pandemia de SARS-CoV-2 din anul 2020;
18. valoarea ajutorului de minimis solicitat este cuprinsă între 30.000 euro și 100.000 euro și reprezintă maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile;
19. valoarea tuturor cheltuielilor eligibile, exceptând:
     - cheltuieli cu servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile;
     - cheltuielile de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propus spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect) nu pot depăși 50% din media cifrei de afaceri aferentă ultimelor 3 exerciții financiare încheiate


Image

Valoare ajutor de minimis:


Valoarea ajutorului de minimis solicitat este cuprinsă între 30.000 euro și 100.000 euro și reprezintă maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile.

Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 3.333 de întreprinderi.

Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu ajutorul de minimis pentru digitalizare, nu va depăși echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost). În cazul în care, s-ar depăși plafonul maxim, întreprinderea poate beneficia de prevederile schemei de ajutor de minimis doar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește plafonul.

De asemenea, consultanța oferită include: analiza eligibilității dosarului, întocmirea documentației și înscrierea beneficiarului în aplicația online. Servicii de management privind implementarea proiectului.

Normele de aplicare a Programului Național de Digitalizare nu sunt definitivate

Codul unic de identificare
Aplică acumIa legătura cu consultantul nostru
Nu rata oportunitatea
Finanțează-ți afacerea