Ajutoare de stat pentru HoReCa

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului și alimentației publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

Ajutoarele de stat acordate sunt in cuantum de 20% din baza de calcul. Fondurile alocate pentru ajutoarele de stat destinate HoReCa sunt în valoare totală de aprox. 500.000.000 euro.

Beneficiarii eligibili pentru acordarea ajutoarelor Horeca sunt următorii:

 1. structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate,

 2. structuri de alimentaţie, înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României,

 3. agenţii de turism licenţiate și ghizii de turism atestați, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi care primesc ajutor de stat, conform acestei scheme, deținute de sau organizați ca întreprinderi înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;

 • Cuantum ajutor de stat

  Granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților eligibile, în 2020 comparativ cu 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro la nivel de întreprindere.

 • Durata schemei

  Se derulează până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditului bugetar.

 • Criterii de departajare

  Toate proiectele sunt selectate la finanțare indiferent când au făcut solicitarea: fiecare va primi bani, în limita bugetului, proporţional din bugetul total.

Coduri CAEN eligibile:


 1. Beneficiarii prezentei scheme sunt agenţii de turism, care desfășoară activităţi conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990,
 2. structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare care desfășoară activităţi conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590,
 3. structuri de alimentaţie, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, și care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, precum și
 4. ghizii de turism care desfășoară activităţi conform codului CAEN 7990. Activitățile sunt eligibile dacă sunt desfășurate în baza unor licențe de turism sau în baza unor certificate de clasificare sau în baza unor autorizații de funcționare sau în baza unor atestate de ghid de turism, valabile.

Număr maxim de beneficiari - 73.211.

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească și următoarele condiții cumulative:

a) nu sunt întreprinderi în dificultate;
b) nu depăşesc plafonul de 1.800.000 Euro;
c) nu fac obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile aferente;
d) nu se află în insolvenţă la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat;
e) își mențin activitatea pentru care au obţinut finanţare pentru cel puţin 12 luni de la data plăţii sumelor sau 24 de luni de la data plăţii sumelor, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de 200.000 euro;
f) au depus situaţiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciţii financiare încheiate (2019 și 2020).

Lista de Cheltuieli eligibile

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria în avans nu este eligibilă);
d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar (durata de utilizare este mai mica de 1 an),
inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente (au valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an);
g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, necesare reluării activității;
h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA deductibil si bugetele locale
i) cheltuieli salariale, atât cheltuielile cu salariile nete, cât și cele aferente taxelor și impozitelor salariale.

Modalitate determinare baza de calcul pentru determinarea cuantumului ajutorului de stat


a) pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;

b) pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism în conformitate cu dispozițiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, diferența dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 și volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020;

c) pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, în conformitate cu dispozițiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

Baza de calcul a ajutorului este certificată și asumată de către un expert contabil sau de către un auditor financiar sau o firmă de audit selectat/selectată și remunerat/remunerată de către aplicant.