Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

Microgranturile nerambursabile reprezinta varianta perfectă pentru micro-intreprinderile care au fost afectate de criza COVID-19. Dacă activezi în domeniul telecomunicațiilor, al activităților sportive, sau în orice domeniu prezent în lista următoare, poți beneficia de microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile.

Microgranturile au valoarea de 2.000 euro, fiind acordate o singură dată. Fondurile alocate pentru microgranturi sunt în valoare totală de 100.000.000 euro.

Beneficiarii eligibili pentru acordarea microgranturilor sunt următorii:

 1. micro-întreprinderi care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă;
 2. Persoane fizice autorizate, ONG-urile cu activitate economică din domeniile de activitate prevăzute în lista de mai jos.
 3. Persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020.
 • 50.000 Microgranturi

  Microgranturile au valoarea de 2.000 euro și se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară.

 • Condiții de acordare

  Pot accesa aceste fonduri doar beneficiarii care îndeplinesc anumite condiții cumulative.

 • Selectați în ordinea depunerii

  Proiectele sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

Condițiile pentru acordarea microgranturilor trebuie să fie îndeplinite cumulativ:


a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA /cabinete medicale individuale pentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 01.02.2020;

b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor menționați la nr. 2. și 3. 

c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant;

d) să nu fie în dificultate la data de 31.12.2019;

e) nu depăşesc plafonul de 800.000 euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană;


Image

Cheltuielile eligibile aferente microgranturilor:


a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;

h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului;

i) cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă

Nu sunt eligibile următoarele cheltuieli:


a) cheltuielile aferente salariilor

b) achiziţiilor de bunuri second-hand

c) nu sunt permise achizițiile în sistem leasing

d) cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu excepția cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare.

DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE pentru PFA/ONG-uri cu activitate economică [art. 5 alin. (1) lit. b)] în cadrul măsurii 1 "Microgrant pentru capital de lucru"


1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte material vegetale împletite
1811 Tipărirea ziarelor
1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 Legătorie și servicii conexe
1820 Reproducerea înregistrărilor
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audiovideo, în magazinele specializate
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
5811 Activități de editare a cărților
5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813 Activități de editare a ziarelor
5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819 Alte activități de editare
5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 Activități de editare a altor produse software
5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912 Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
5914 Proiecția de filme cinematografice
5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010 Activități de difuzare a programelor de radio
6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune
6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 Activități ale portalurilor web
6391 Activități ale agențiilor de știri
6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a
7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
7311 Activități ale agențiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activități de sondare a pieței și de sondare a opiniei publice
7410 Activități de design specializat
7420 Activități fotografice
7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
8510 Învățământ preșcolar
8520 Învățământ primar
8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
8553 Școli de conducere (pilotaj)
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 Activități de creație artistică
9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9102 Activități ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
9104 Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale

9313 Activități ale bazelor sportive
9319 Activități ale cluburilor sportive
9321 Bâlciuri și parcuri de distracții
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.